Νοµικες Συµβουλες -Διµερείς Συµβάσεις

■ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ

Ένα από τα θέµατα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τους οµογενείς είναι το συνταξιοδοτικό από την Ελλάδα. Με βάση τη Διακρατική Συµφωνία Ελλάδας - Αµερικής (σ.σ. η Συµφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας µεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το Νόµο 2186/ΦΕΚ 15/8-2-94 και ισχύει από 01/-09/1994), το χρόνο που εργάστηκαν στη γενέτειρα πριν µεταναστεύσουν στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, σε συνδυασµό µε το χρόνο εργασίας που πραγµατοποίησαν στο εξωτερικό, στοιχειοθετούν δικαίωµα παροχής συµπληρωµατικής σύνταξής από την γενέτειρα.

Αυτή είναι η µία όψη, η ευχάριστη, του νοµίσµατος. Υπάρχει, όµως, και η άλλη. Αυτή που αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν στην γενέτειρα εξ αιτίας και της µερικής συνταξιοδότησης.

Θα προσπαθήσουµε να απλοποιήσουµε στο µέτρο του δυνατού, τα αφορούντα στην συνταξιοδότηση οµογενών και από το ελληνικό Κράτος και, ειδικότερα, στο καθεστώς φορολόγησης των συντάξεων, αλλά και την υποχρέωση δήλωσης του παγκοσµίου εισοδήµατος των συνταξιούχων φυσικών προσώπων, που έχουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

Είναι πολλές οι διαµαρτυρίες οµογενών για το ζήτηµα αυτό. Κάποιες φορές είναι δικαιολογηµένες. Κάποιες άλλες οι αιτιάσεις τους βασίζονται στην ελλειπή γνώση της λαβυρινθώδους, είναι αλήθεια, νοµολογίας.

Read more...

201402191-w

THE ARCHBISHOP Iakovos Leadership 100 Endowment Fund marked its 30th Anniversary at its 23rd Annual Conference, last month in Naples, Florida. Some 400 members and their guests attended, according to Charles H. Cotros, the outgoing Chai­r­man, who passed the torch of his office to George S. Tsa­n­dikos, Vice Chairman, at the Grand Gala on Saturday, February 16.

Read more...

■ Του ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΜΑΚΗ

Άρθρον 20 Συνθήκης της Λωζάνης: «Η Τουρκία δηλοί ότι αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύ­πρου ανα­κη­ρυχθείσα υπό της Βρετανικής Κυβε­ρνήσεως την 5ην Νοεµβρίου 1914»

Άρθρον 27 Συνθήκης της Λωζάνης: «Ουδεµία πολιτική, νοµο­θετική ή διοικητική εξουσία ή δικαιο­δοσία θέλει ασκηθεί, δι΄ οιονδήποτε λόγο, υπό της Κυβερνήσεως ή των Αρ­χών της Τουρκίας εκτός του τουρκικού εδάφους επί των υπηκόων εδάφους δια­τελούντος υπό την κυριαρχία ή το προτεκτοράτο των λοιπών Δυνάµεων των υπογραψασών την παρούσα Συν­θή­κη και επί των υπη­κόων εδάφους απο­σπασθέντος της Του­ρκίας. Εννοείται ότι η πνευµατική δι­και­ο­δοσία των θρη­σκευ­τικών µου­­σου­­λµα­νικών Αρχών δεν θέλει πο­σώς θι­­γεί».

Η Τουρκία, το 1923 µε τα παραπάνω άρθρα 20 και 27 της Συνθήκης της Λω­ζάνης παραιτήθηκε πανηγυρικά από κάθε δικαιοδοσία και λόγο στην Κύπρο, στην οποία εισέβαλε το 1570 και το 1878 την πούλησε στους Βρετανούς.

Μερικές δεκαετίες όµως αργότερα, η Βρετανία µε την ύπουλη και απάνθρωπη πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» και προκειµένου να εξουδετερώσει το αυτονόητο δικαίωµα αυτοδιάθεσης του Κυπριακού λαού (82% Ελληνοκύπριοι και 12% Τουρκοκύπριοι) σιγουρεύοντας τις πολύτιµες στρατιωτικές της εγκα­τα­στάσεις στην Δεκέλεια και το Ακρωτήρι της Κύπρου, «επανέφερε» την Τουρκία στο Κυπριακό σαν επίσηµο συνοµιλητή, φροντίζοντας να µεθοδεύσει την Του­ρκι­κή εισβολή στο µαρτυρικό νησί της Αφροδίτης, τον Ιούλιο του 1974. Το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δηµο­κρατίας, το 65% της καλλιεργήσιµης έκτασης, το 70% του ορυκτού πλούτου, το 70% της βιοµηχανίας και το 80% των τουριστικών εγκαταστάσεων βρέθηκαν υπό την κατοχή της Τουρκίας µε τις «πλάτες» των µεγάλων συµµάχων µας, ενώ δηµιουργήθηκαν 200.000 Κύπριοι πρόσφυγες µέσα στην ίδια τους την πα­τρίδα.

Read more...