Categories

Ομογενείς Οικονομολόγοι: Καταστροφικό το Grexit

Posted by at 27 March, at 22 : 41 PM Print

Η Κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε συµφωνηθείσες µεταρρυθµίσεις

Το κείµενο που ακολουθεί είναι µια διακήρυξη 14αρων Ελληνοαµερικανών και άλλων καθηγητών για τους κινδύνους που εγκυµονεί η έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη και την επιστροφή στην δραχµή:

​​Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ξανάνοιξε τη συ­ζή­τηση ευρώ ή δραχµή. Το πραγµατικό ερώτηµα δεν είναι «ευρώ ή επιστροφή στη δραχµή», αλλά «ευρώ ή Grexit». Και Grexit µε νέα δραχµή δεν είναι λύση, είναι καταστροφή.

Κατ’ αρχάς, η ανάµνηση καλών επο­χών µε τη δραχµή δεν σηµαίνει ότι οι εποχές ήταν καλές εξαιτίας της δραχµής ούτε ότι θα επανέλθουν µε Grexit και νέα δραχµή ενώ οι εταίροι µας παραµένουν στο ευρώ. Οι δραχµιστές υπό­σχονται λαγούς µε πετραχήλια: σβή­σιµο του δηµοσίου χρέους, σβήσιµο των ιδιωτικών χρεών και ισοτιµία 1:1 νέας δραχµής µε ευρώ. Τέτοιες υποσχέσεις είτε είναι εσκεµµένα παραπλανητικές, είτε προδίδουν µια βα­θιά άγνοια της οικονοµικής πρα­γµα­τικότητας.

Στην επταετία της κρίσης, η Ελλάδα έχασε τη θέση που κατείχε ανάµεσα στις οικονοµίες του ευρωπαϊκού πυρήνα. Η σηµερινή της κατάσταση αντικατοπτρίζει την παραγωγικότητά της, πράγµα που σηµαίνει ότι η βελτίωση την πρώτη οκταετία του 21ου αιώνα ήταν απατηλή, αποτέλεσµα της τεχνητής αύξησης της κατανάλωσης µέσω δανεισµού. Τέτοιος δανεισµός θα είναι ανέφικτος επί πολλά χρόνια σε περίπτωση Grexit.

Οι συνέπειες του Grexit θα είναι κα­τα­στροφικές για την Ελλάδα τόσο βρα­χυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα. Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας της χώρας θα επιφέρει γρήγορα βαθιά υπο­τίµηση της νέας δραχµής σε σχέση µε το ευρώ και η αγοραστική δύναµη των µισθωτών και των συνταξιούχων θα συρρικνωθεί δραµατικά. Το δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος σε ευρώ θα γίνει πο­λύ µεγαλύτερο σε νέες δραχµές και πο­λύ πιο δυσβάσταχτο. Οι καταθέσεις θα µετατραπούν υπο­χρε­ωτικά σε νέες δραχµές, µε µείωση της αξίας τους τουλάχιστον στο µισό. Η αναστάτωση στο τραπεζικό σύστηµα θα έχει, επίσης, ως συνέπεια τη χρεοκοπία πολλών επι­χειρήσεων και την επιδείνωση της αν­ε­ργίας. Βραχυπρόθεσµα, τα όποια πλεονεκτήµατα µιας αυτόνοµης νο­µισµατικής πολιτικής θα εξανεµιστούν υπό το βάρος της οικονοµικής και πο­λιτικής αστάθειας. Ελλείψεις σε βασικά αγαθά όπως φάρµακα και καύσιµα είναι πολύ πιθανές. Η κυβέρνηση, αδυ­νατώντας να ισοσκελίσει έσοδα και δα­πάνες, θα τυπώνει πληθωριστικό χρήµα και θα καταφεύγει σε περαιτέρω λαϊκι­στικές πολιτικές, εξαλείφοντας τόσο τα κέρδη ανταγωνιστικότητας από το αδύναµο νόµισµα όσο και τις όποιες ελπίδες για ξένες επενδύσεις.

Οι µακροχρόνιες συνέπειες του Grexit θα είναι ακόµη πιο δραµατικές για το βιοτικό µας επίπεδο. Το κα­τρα­­­κύ­λισµα της παραγωγικότητας έχει στα­µατήσει µόνο και µόνο γιατί η χώρα παραµένει στη ζώνη του ευρώ. Εξω απ’ το ευρώ, η παραγωγικότητα και το βιοτικό µας επίπεδο θα µειω­θούν ση­­µαντικά. Οι σύγχρονες και ευη­µε­­­ρού­­σες οικονοµίες, στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο, βασίζονται στην αγορά και τον υγιή ανταγωνισµό, χρη­σιµο­ποιώ­ντας τον πλούτο που πα­ράγεται για να χρηµατοδοτήσουν ένα ισχυρό κοι­νωνικό κράτος. Εχουν επίσης έναν απο­τελεσµατικό δηµόσιο τοµέα που λει­τουργεί ανεξάρτητα από την εκά­στοτε κυβέρνηση και, συνεπώς, πε­ριο­ρίζει τις κοµµατικές επιρροές.

Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι εγχώριοι πολιτικοί θεσµοί αδυνατούν να κάνουν τα απαραίτητα για τη µα­κροχρόνια ανάπτυξη και ευηµερία της χώρας µας. Η συµµετοχή της Ελ­λάδας στον πυρήνα της Ευρώπης συ­µβάλλει στη µακροχρόνια σύγκλισή µας προς τους ευρωπαϊκούς θεσµούς. Αντίθετα, η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ θα ενδυναµώσει τη ροπή προς τις πελατειακές δοµές και θα ενισχύσει τις διαχρονικές παθογένειες της ελλη­νικής οικονοµίας. Αναπόφευκτα θα οδη­γηθούµε σε µια κλειστή και φτωχή οικονοµία µε υψηλή διαφθορά.

Αντί για Grexit, η ελληνική οικονοµία έχει ανάγκη από βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, που θα την κάνουν πιο αντα­γωνιστική, θα ενισχύσουν την ανά­πτυξη και µακροχρόνια θα βοηθήσουν στην αποπληρωµή του συσσωρευµένου χρέους. Η αύξηση της παραγωγικότητας, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, η δραστική µείωση της γραφειοκρατίας ιδιαίτερα στο µέτωπο των επενδύσεων, η ιδιωτικοποίηση τοµέων της οικο­νοµίας όπου το κράτος απέτυχε, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναστροφή της κρίσης. Οι µετα­ρρυ­θµίσεις αυτές είναι απαραίτητες ανε­ξάρτητα από το τι νόµισµα θα έχουµε. Εάν όµως έχουµε νέα δραχµή θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνουν, βυθίζοντας την χώρα σε µακροχρόνια φτώχεια.

Η σηµερινή κυβέρνηση αρνείται σθεναρά να κάνει τις αναγκαίες µετα­ρ­ρυθµίσεις, οι προκάτοχοι καθυ­στε­ρού­­σαν, και οι εταίροι έδωσαν πιο µε­­γάλη έµφαση στα δηµοσιονοµικά παρά στις µεταρρυθµίσεις. Οι διαρ­θρω­­τικές αλλαγές αφορούν και το σύ­στηµα διακυβέρνησης ευρύτερα – την εφαρµογή των νόµων και την απονοµή της δικαιοσύνης, τα οποία όλα χωλαίνουν στην Ελλάδα της κρίσης. Οπως έχουν αποδείξει πολλές οικονοµικές µελέτες, η κακή διακυβέρνηση αποτελεί τερά­στιο αντικίνητρο στην προσέλκυση επε­νδύσεων, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η οικονοµική ανάκαµψη.

Μειοψηφίες ακυρώνουν ή καθυστερούν σηµαντικά αναγκαίες µεταρρυθµίσεις που θίγουν τα συµφέροντά τους, κα­τά­­­­φωρες παρανοµίες όπως η κατα­­στροφή δηµόσιας η ιδιωτικής πε­ρι­ου­σίας παραµένουν ατιµώρητες, η φο­­ροδιαφυγή καλπάζει και τα φο­ρο­λογικά χρέη συσσωρεύονται. Η χώρα µας έχει εγκλωβιστεί στη «µαύρη τρύ­πα» της ατέλειωτης λιτότητας χωρίς αναπτυξιακή προοπτική. Η κρίση τώρα στον όγδοο χρόνο της έχει υποβάλει σε αφόρητη δοκιµασία άτοµα και θε­σµούς της χώρας. Η υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου είναι ανελέητη και πρωτοφανής. Χρειαζόµαστε έξοδο από αυτή τη µαύρη τρύπα. Αυτό απαιτεί αλλαγή πλεύσης και µεταρρυθµίσεις µέσα στο ευρώ, όχι Grexit. Εκτός ευρώ και χωρίς την πίεση των θεσµών, οι ανα­γκαίες µεταρρυθµίσεις δεν θα γί­νουν ποτέ. Με Grexit, όλες οι θετικές προοπτικές µηδενίζονται.

Η παραµονή στο ευρώ διασφαλίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, παρέχοντάς µας επίσης τη δυνατότητα να συνεχίζουµε να διαπραγµατευόµαστε µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας για καλύτερους όρους, για ανάπτυξη και προσαρµογή του χρέους. Επειδή η νέα αµερικανική κυβέρνηση φαίνεται να τάσσεται εναντίον της συνοχής της E.Ε. και του ιδίου του ευρώ, είναι ακόµη πιο σηµαντικό να εργασθούµε όλοι για τη σταθερότητά του και την επιτυχία της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ετσι θα ικανοποιηθούν τα µακροπρόθεσµα ζωτικά συµφέροντα της Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκοί θεσµοί και οι ισχυρές ευρωπαϊκές οικονοµίες οφείλουν επίσης να ανταποκριθούν τάχιστα, ανα­λαµβάνοντας το µερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για τον περιορισµό της λιτότητας και τη στήριξη της ανα­πτυξιακής τροχιάς της Ελλάδας.

Γιώργος-Μάριος Αγγελέτος, MIT, Κώστας Αζαριάδης, Washington University in St. Louis, Κώστας Αρκολάκης, Yale University Γιά­ννης Ιωαννίδης, Tufts University, Γιώργος Κω­νσταντινίδης, University of Chicago, Κώστας Μεγήρ, Yale University, Χάρης Ντέλλας, University of Bern, Νίκος Οικονοµίδης, New York University, Στυλιανός Περράκης, Concordia Uni­versity, Εµµανουήλ Πετράκης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Χριστόφορος Πισσαρίδης, London Sc­hool of Economics, Nobel Prize in Economics, Βασιλική Σκρέτα, University College London, Θανάσης Στέγγος, University of Guelph, Μιχάλης Χαλιάσος, Goethe University Frankfurt.

(kathimerini)

HOME PAGE

Related Posts

Comments are closed.